Privacy beleid

Wij, Hiro Support vzw, met maatschappelijke zetel te Edward Claessenslaan 112, 2845 Niel, België, ingeschreven onder het nummer BE0672694901, hierna ‘Hiro Support’, zijn begaan met de privacy en de bescherming van gegevens van alle gebruikers van onze software, hierna ‘Diensten’.

Dit privacybeleid, hierna ‘Privacybeleid’ is van toepassing op de verwerking van jouw persoonsgegevens als natuurlijke persoon via onze Diensten en geldt voor alle potentiële, huidige en voormalige gebruikers. Het is niet van toepassing op de verwerking van anonieme of bedrijfsgegevens.

Van zodra wij ons Privacybeleid wijzigen, zal je hiervan op de hoogte gebracht worden via onze Diensten. Indien van toepassing zal je als gebruiker opnieuw gevraagd worden de nieuwe en dus meest recente versie van het Privacybeleid te lezen.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent alle informatie zoals gegevens, geluid, beeld,… die betrekking hebben op een persoon zoals een voornaam, naam, (mobiel) telefoonnummer, … waarmee het mogelijk is direct of indirect over te gaan tot identificatie van een natuurlijke persoon. Geanonimiseerde gegevens kunnen ons niet leiden naar een natuurlijk persoon en zijn dus geen persoonsgegevens. Je kan jouw gegevens gemakkelijk aanpassen en beheren via jouw accountinstellingen. Je kan er ook e-mail- en nieuwsbriefvoorkeuren beheren. Hiro Support kan deze gegevens gebruiken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit Privacybeleid en het Cookiebeleid.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt, en waarom?

Onder ‘verwerking’ verstaan we elke verwerking van gegevens. Enkele voorbeelden zijn: verzamelen, opnemen, afleiden, opslaan, structureren, bewaren, raadplegen, consulteren, bekijken, delen, verzenden, wissen, verwijderen, archiveren, …

Hiro Support kan jouw persoonsgegevens verwerken in hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke voor de volgende doeleinden:

1) Om de Diensten uit te voeren, op basis van de contractuele relatie of bijhorende stappen vooraf.

Persoonlijke identificatiegegevens (naam en voornaam), gegevens over de bestelling (tijdstip bestelling, inhoud bestelling, betaalmethode, bedrag bestelling) worden verwerkt om de bestelling correct uit te voeren.

2) Voor de veiligheid en optimalisatie van de Diensten, op basis van de contractuele relatie of bijhorende stappen vooraf.

Elektronische identificatiegegevens (IP adres, cookies, HTML5-storage) en informatie betreffende jouw toestel (type, browser, besturingssysteem, app versie, …) worden verwerkt voor de veiligheid van onze Diensten, om fraude tegen te gaan, om jouw surfervaring te verbeteren en om onze Diensten te optimaliseren. Indien de verwerking echter niet noodzakelijk is om uitdrukkelijk door jou gevraagde diensten te leveren, zullen wij jouw toestemming vragen.

Hiro Support kan ook gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC ("Google"). Hiro Support geeft echter geen persoonsgegevens door aan Google (Hoe Google gegevens verzamelt kan je hier vinden). Door deze gegevens te analyseren, komt Hiro Support te weten hoe haar Diensten gebruikt worden en kan Hiro Support deze verbeteren.

Meer info over het gebruik van cookies kan je vinden in ons Cookiebeleid.

3) Voor het antwoorden van jouw verzoeken aan Hiro Support, op basis van de contractuele relatie of bijhorende stappen vooraf.

Als je een Hiro Support contactformulier invult of rechtstreeks met ons contact opneemt, worden jouw persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, e-mailadres en / of telefoonnummer) verwerkt op basis van de contractuele relatie of bijhorende stappen vooraf om jouw aanvraag te kunnen beantwoorden.

4) Voor onderzoek en statistiek, op basis van gerechtvaardigde belangen.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor onderzoek en statistiek, met name om marktanalyses te doen, om jouw tevredenheid op te volgen en om onze Diensten te verbeteren.

Wij zijn van mening dat onderzoek en statistiek kunnen leiden tot verbetering van onze Diensten en innovatie, hetgeen jou en de gemeenschap in het algemeen ten goede komt. Deze verwerking kan het samenstellen van een profiel inhouden. Deze profilering heeft geen effect op jou, behalve in de mate dat het kan leiden tot eventuele gepersonaliseerde tevredenheidsonderzoeken en verbeteringen van onze Diensten, wat voordelig is voor jou. De verstrekking van jouw persoonsgegevens voor deze doeleinde is niet strikt noodzakelijk en kan worden vermeden door bezwaar te maken (zie verder).

3. Wie ontvangt mijn persoonsgegevens, naast Hiro Support?

1) Een betalingsverwerker

Als je gebruik maakt van de Diensten en een bestelling plaatst, maakt Hiro Support jouw gegevens over aan de verwerker om de betalingstransactie in te leiden, zodat hij de betaling kan uitvoeren en Hiro Support de bestelling kan verwerken.

2) Andere Verwerkers

Hiro Support doet een beroep op externe (sub)verwerkers. Dat houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden als wij daar zelf de middelen niet voor hebben, bijvoorbeeld hosting website, mailplatform, helpdesktools, kassakoppelingen, betaaltransacties, ... Indien we dat doen, zullen we er altijd op toezien dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. We leggen dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers.

3) Andere

Jouw persoonsgegevens kunnen ook worden overgedragen aan overheden, toezichthouders en andere derden in het kader van bepaalde wettelijke verplichtingen, indien wij bepaalde strafbare feiten vermoeden en/of trachten op te sporen, in het kader van de handhaving door derden van hun intellectuele eigendomsrechten, indien wij menen dat je de gebruiksvoorwaarden van onze Diensten hebt overtreden of indien wij ons Privacybeleid wensen te handhaven.

4. Hoe lang worden mijn gegevens bijgehouden?

Hiro Support bewaart jouw persoonsgegevens tot maximaal 10 jaar nadat je jouw account voor onze Diensten beëindigde. Na deze periode worden jouw gegevens gewist of geanonimiseerd en bijgehouden voor rapporteringsdoeleinden. Geanonimiseerde gegevens kunnen niet leiden naar een natuurlijk persoon en zijn dus geen persoonsgegevens.

5. Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij ze?

Cookies zijn tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

Zie ons “cookiebeleidvoor meer informatie.

6. Wat zijn mijn rechten?

Onder de voorwaarden en modaliteiten voorzien door de toepasselijke wet, kan je kosteloos de volgende rechten uitoefenen:

Recht op inzage:

Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing - welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.

Recht op rectificatie:

Het is momenteel mogelijk voor elke persoon met een account om zelf zijn accountgegevens te verbeteren via de accountinstellingen.

Recht op gegevenswissing:

Je kunt ons vragen je account te wissen. Hierdoor is het niet meer mogelijk onze Diensten te gebruiken.

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens:

Je hebt het recht om de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en hebt het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke waarbij de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie.

Recht op terugtrekken van toestemming:

Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heb je als gebruiker te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Dat kan door het opzeggen van jouw account.

Recht op bezwaar:

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens enkel en alleen als de verwerking berust op algemeen belang of een gerechtvaardigd belang.

7. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Je kunt je rechten uitvoeren door een e-mail te sturen naar info@trappistenfeesten.be.

Op dit Privacybeleid is Belgisch recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot dit Privacybeleid vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Antwerpen.

Voor de volledigheid informeren wij je dat je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (voor België, zie “gegevensbeschermingsautoriteit.be).