Algemene voorwaarden

Wij waarderen het vertrouwen dat je stelt in Hiro Support vzw (Trappistenfeesten) met maatschappelijke zetel te Edward Claessenslaan 112, 2845 Niel, België, ingeschreven onder het nummer BE0672694901, hierna ‘Hiro Support’, en nemen jouw rechten zeer ernstig op. Deze algemene voorwaarden zullen je duidelijk maken wat jouw wettelijke situatie is bij het gebruik van onze Diensten. Door je toegang te verschaffen tot onze Diensten, verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met onderhavige voorwaarden en verbind je je ertoe om deze na te leven.

Wij kunnen te allen tijde beslissen om onze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Uiteraard zal iedere wijziging slechts voor de toekomst werken, waardoor je nooit tot iets ongewenst gebonden bent.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Diensten: Hiro Support heeft een website (Trappistenfeesten.be), waarmee via een digitaal menu (horeca)producten worden aangeboden en waar de bestelling door een betalingsprovider wordt verwerkt. De Diensten wordt tijdens de openingsuren gebruikt op de Trappistenfeesten.

Klant: de gebruiker, die door het accepteren van deze voorwaarden bevestigt minstens 18 jaar oud te zijn, die een bestelling plaatst via de Diensten van Hiro Support.

ARTIKEL 2: ROL HIRO SUPPORT

Hiro Support erkent dat zij de volledige aansprakelijkheid draagt voor de uitvoering van de bestellingen en haar geleverde producten en/of diensten.

ARTIKEL 3: BESTELLINGEN PLAATSEN VERZAKINGSRECHT & HERROEPINGSRECHT

Via de Diensten van Hiro Support kan je via je eigen toestel het menu van Trappistenfeesten bekijken en de gewenste producten bestellen en (optioneel) betalen. Van zodra je de bestelling hebt bevestigd als Klant via de Diensten, komt een overeenkomst tot stand tussen jou als Klant en Hiro Support (Trappistenfeesten) bij wie je de bestelling hebt geplaatst. Vanaf dat moment beschik je als Klant niet meer over een verzakingsrecht en herroepingsrecht en ben je gebonden aan de bestelling en betaling.

ARTIKEL 4: INFORMATIE

Hiro Support is verantwoordelijk voor de ingegeven informatie omtrent Trappistenfeesten en assortiment. Hiro Support dient ervoor zorg te dragen dat deze informatie juist en volledig is.

ARTIKEL 5: PRIVACYBELEID EN COOKIEBELEID

Het Privacybeleid en Cookiebeleid zijn van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens van Klanten die gebruik maken van de Diensten. De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van deze Persoonsgegevens is Hiro Support. Hiro Support houdt zich daarom met betrekking tot het verwerken van Persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het Privacybeleid is integraal raadpleegbaar via trappistenfeesten.be/privacy

Het Cookiebeleid is integraal raadpleegbaar via trappistenfeesten.be/cookie

ARTIKEL 6 : INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot de vormgeving, de teksten, afbeeldingen, illustraties, logo’s zijn en blijven eigendom van Hiro Support en mogen op geen enkele wijze door derden gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hiro Support. Deze gegevens zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op de intellectuele eigendom.

Iedere Klant krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze Diensten en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt.

Wij vragen dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.

ARTIKEL 7: TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE JURISDICTIE

De Belgische wet is van toepassing. Enkel de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zullen bevoegd zijn in geval van een geschil. Indien één van de uiteengezette voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

ARTIKEL 8: CONTACT

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken met betrekking tot het gebruik van onze Diensten zijn welkom en dienen te worden gericht aan Hiro Support via info@trappistenfeesten.be.

We helpen je graag verder!